Garantijas nosacījumi

Garantija ir spēkā, ja klients (pircējs vai lietotājs) var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (pavadzīme vai kvīts).

Garantija nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas radušies klienta vainas dēļ:
- nepareizas/
neatbilstošas preces lietošanas un apkopes dēļ, t.i. prece nav lietota tai paredzētiem mērķiem;
- neatbilstošu preces uzglabāšanas apstākļu dēļ, t.i. straujas temperatūras izmaiņas, mitruma, putekļu u.c. ārēju faktoru dēļ;
- mehānisku un tīši (ļaunprātīgi) izraisītu iekārtu bojājumu dēļ, t.i. triecienu/kritienu pēdas, lauztas detaļas, skrāpējumi;
-
dabiska elementu nolietojuma gadījumos, piem. baterijas/akumulatori;
- ir veikta patvaļīga iekārtas demontāža/montāža kā rezultātā radies bojājums;
- produkta sērijas numurs vai uzlīme ir sabojāta/noņemta;
- bojājums nepareizas preces transportēšanas dēļ.

Lai noteiktu atbildību par preces bojājumu/defektu, SIA Hansatrade balstās uz ražotāja pilnvarotas personas kompetenci. Ja pārbaudes rezultātā bojājumu/defektu radījuši iepriekš uzskaitītie iemesli, klients preci varēs labot par maksu.

Par garantijas gadījumu, lūdzu informēt SIA Hanstrade pa T. 67522133 un/vai rakstīt pieteikumu uz e-pastu hansatrade@inbox.lv, norādot preces iegādes datumu, preces defektu, kā arī pievienojot pirkuma apliecinošu dokumentu kopiju.

Preces neatbilstības vai defekta gadījumā klientam ir tiesības pieprasīt preces nomaiņu vai atgriezt preci pārdevējam (SIA Hansatrade).
14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces atgriešanas klientam atmaksāsim summu, kas samaksāta par atpakaļ nogādāto preci.

Īstenojot atteikuma tiesības, atdodamajai precei jābūt oriģinālajā iesaiņojumā (var būt atvērts, bet nebojāts) un kopā ar
pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja atdotā prece ir sabojāta, SIA Hansatrade ir tiesības iesniegt pretenzijas klientam par preces vērtības samazināšanos ne vēlāk kā 30 (trīsdemit) dienas pēc preces atgriešanas.